• Tony Tran
  Nhà đầu tư
 • Cao Xuân Liễu
  Nhà đầu tư
 • Thiên Thư
  Nhà đầu tư
 • Đào Ngọc Khánh Vy
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Vương
  Nhà đầu tư
 • Linh Thùy
  Nhà đầu tư
 • Linh Linh
  Nhà đầu tư
 • Tuan Anh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Trần Vy Linh
  Nhà đầu tư
 • Lan Anh
  Nhà đầu tư
 • Phạm Trường
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn thị lan anh
  Nhà đầu tư
 • Thien Thu
  Nhà đầu tư
 • Út Thư
  Nhà đầu tư
 • Thùy Trâm
  Nhà đầu tư
 • Thủy Tiên
  Nhà đầu tư
 • Đinh Thị Quỳnh Anh
  Nhà đầu tư
 • Diep Linh
  Nhà đầu tư
 • Linh Trần Vy
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  Nhà đầu tư
 • Hảo
  Nhà đầu tư
 • Vương
  Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • An
  Nhà đầu tư
 • Tiền
  Nhà đầu tư
 • My
  Nhà đầu tư
 • Bốn
  Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Tài
  Nhà đầu tư
 • Lợi
  Nhà đầu tư
 • Hiền
  Nhà đầu tư
 • Bảnh
  Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Hải
  Nhà đầu tư
 • Hoài
  Nhà đầu tư
 • Ba
  Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Quốc Huy
  Nhà đầu tư
 • huy
  Nhà đầu tư
 • Hoài
  Nhà đầu tư
 • Tùng
  Nhà đầu tư
 • An
  Nhà đầu tư
 • Bình
  Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Dung Truong
  Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Thiên Kim Thái
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Mỹ Duyên
  Nhà đầu tư
 • Hưng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Minh Thơ
  Nhà đầu tư
 • Khánh Toàn
  Nhà đầu tư
 • Long Vị
  Nhà đầu tư
 • Phùng Quang
  Nhà đầu tư
 • Vũ Hà
  Nhà đầu tư
 • Đào Mơ
  Nhà đầu tư
 • Mạnh Thắng
  Nhà đầu tư
 • Phong Nguyệt
  Nhà đầu tư
 • Thanh Thế
  Nhà đầu tư
 • Do Van Khanh
  Nhà đầu tư
 • Lê Hùng
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Thu
  Nhà đầu tư
 • Đào Vinh
  Nhà đầu tư
 • Minh Hoàng
  Nhà đầu tư
 • Vũ Nhôm
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hằng
  Nhà đầu tư
 • Ngọc Anh
  Nhà đầu tư
 • Nông Mạnh
  Nhà đầu tư
 • Văn Mạnh
  Nhà đầu tư
 • Trần Hoan
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Hà
  Nhà đầu tư
 • Trần Đào
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Cầm
  Nhà đầu tư
 • Lê Hương
  Nhà đầu tư
 • Lê Ân
  Nhà đầu tư
 • Ngô Loan
  Nhà đầu tư
 • Ngô Thảo
  Nhà đầu tư
 • Vũ Thảo
  Nhà đầu tư
 • Lê Hậu
  Nhà đầu tư
 • Đào Duy
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Trực
  Nhà đầu tư
 • Phạm Huệ
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Hà
  Nhà đầu tư
 • Lê Bích
  Nhà đầu tư
 • Trần Thuy
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Nỡ
  Nhà đầu tư
 • Lê Lan
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Thành
  Nhà đầu tư
 • Quách Hân
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Lâm
  Nhà đầu tư
 • Trần Khang
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Lam
  Nhà đầu tư
 • Vũ Hà
  Nhà đầu tư
 • Vũ Cường
  Nhà đầu tư
 • Trương Huế
  Nhà đầu tư
 • Ngô Nhậm
  Nhà đầu tư
 • Trần Bảy
  Nhà đầu tư
 • Lê Tiến
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tâm
  Nhà đầu tư
 • Bùi Trà
  Nhà đầu tư
 • Vũ Luyện
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Phương
  Nhà đầu tư
 • Huỳnh Trần
  Nhà đầu tư
 • Trần Bình
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Giàu
  Nhà đầu tư
 • Đặng Cường
  Nhà đầu tư
 • Trần Nam
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Đạt
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Lan
  Nhà đầu tư
 • Trần Nam
  Nhà đầu tư
 • Hồ Anh
  Nhà đầu tư
 • Hồ Khanh
  Nhà đầu tư
 • Trần Hà
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Sáng
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Ánh
  Nhà đầu tư
 • Bùi Hà
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tú
  Nhà đầu tư
 • Vũ Tuyết
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Việt
  Nhà đầu tư
 • Mã Yến
  Nhà đầu tư
 • Dương Hoa
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Phú
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Cảnh
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Ánh
  Nhà đầu tư
 • Trần Cường
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Dương
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Cường
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Hạnh
  Nhà đầu tư
 • Bùi Thuận
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Đức
  Nhà đầu tư
 • Đặng Anh
  Nhà đầu tư
 • Tô Thìn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Quyết
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hiếu
  Nhà đầu tư
 • Trần Thành
  Nhà đầu tư
 • Kiều Anh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hùng
  Nhà đầu tư
 • Đỗ An
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Mạnh
  Nhà đầu tư
 • Lê Cảnh
  Nhà đầu tư
 • Quách Lâm
  Nhà đầu tư
 • Trần Sang
  Nhà đầu tư
 • Trương Hà
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Sinh
  Nhà đầu tư
 • Trương Thanh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hồng
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Minh
  Nhà đầu tư
 • Dương Anh
  Nhà đầu tư
 • Dương Thơm
  Nhà đầu tư
 • Ngô Dụng
  Nhà đầu tư
 • Lê Giang
  Nhà đầu tư
 • Lê Xuân
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hoằng
  Nhà đầu tư
 • Le ha cam tu
  Nhà đầu tư
 • Lê Khánh Huyền
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Đan Chi
  Nhà đầu tư
 • Pety JSC.
  Nhà đầu tư
 • Võ Minh Quân
  Nhà đầu tư
 • le duy
  Nhà đầu tư
 • Tú Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Anh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Trần Thúy
  Thí sinh Startup Wheel
Ủng hộ dự án Đã kết thúc vòng gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi