• lý sần
  Nhà đầu tư
 • Cyer Valz
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tuấn Phú
  Thí sinh Startup Wheel
 • Peter Boudi
  Nhà đầu tư
 • heny Tiến Bita
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Magic
  Nhà đầu tư
 • Boku Hồng baka
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tiến Hương
  Nhà đầu tư
 • Đinh Văn Vinh
  Nhà đầu tư
 • Boku Magic Mính
  Nhà đầu tư
 • Phùng Hồng Mính
  Nhà đầu tư
 • Cầm Hoàng Hùng
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Thị Xuân
  Nhà đầu tư
 • Cầm Hương onii-chan
  Nhà đầu tư
 • heny Vân Bita
  Nhà đầu tư
 • Đinh A Pico
  Nhà đầu tư
 • heny A Đôn
  Nhà đầu tư
 • Trần Hương onii-chan
  Nhà đầu tư
 • Boku Đình Linh
  Nhà đầu tư
 • Trần Hồng Hương
  Nhà đầu tư
 • Phùng Đình Linh
  Nhà đầu tư
 • Sồng Đình Hương
  Nhà đầu tư
 • Phùng Thị Khánh
  Nhà đầu tư
 • Sồng Tiến Khay
  Nhà đầu tư
 • Phùng Tiến Hùng
  Nhà đầu tư
 • Lê Hồng Hùng
  Nhà đầu tư
 • Cầm Ngọc Hương
  Nhà đầu tư
 • Sồng A Hương
  Nhà đầu tư
 • Boku Hương Nhật
  Nhà đầu tư
 • heny Ngọc Khánh
  Nhà đầu tư
 • Sồng Vân Ly
  Nhà đầu tư
 • Boku Hoàng Linh
  Nhà đầu tư
 • Lê Hoàng onii-chan
  Nhà đầu tư
 • Sồng Văn Quang
  Nhà đầu tư
 • Sồng Hương Ly
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Ngọc Khánh
  Nhà đầu tư
 • Cầm Thị Anh
  Nhà đầu tư
 • Sồng No Hương
  Nhà đầu tư
 • Phùng Hoàng Hùng
  Nhà đầu tư
 • Đinh Hoàng Hương
  Nhà đầu tư
 • Sồng Tiến Linh
  Nhà đầu tư
 • Boku Hương Pico
  Nhà đầu tư
 • Lê No senpai
  Nhà đầu tư
 • Cầm Ngọc Hùng
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Ly
  Nhà đầu tư
 • Trần A Khánh
  Nhà đầu tư
 • Sồng A Sơn
  Nhà đầu tư
 • Lê No Pico
  Nhà đầu tư
 • Boku Vân Sơn
  Nhà đầu tư
 • Lê Hồng Sơn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hương Bo
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Đình Mính
  Nhà đầu tư
 • Phùng Xuân Xuân
  Nhà đầu tư
 • Cầm Xuân Đôn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hồng senpai
  Nhà đầu tư
 • Đinh Tiến Đôn
  Nhà đầu tư
 • heny Ngọc Hương
  Nhà đầu tư
 • Sồng Xuân Linh
  Nhà đầu tư
 • Boku Magic Hương
  Nhà đầu tư
 • Hoàng A Đôn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn No Anh
  Nhà đầu tư
 • heny Ngọc Khay
  Nhà đầu tư
 • Sồng Hương Bita
  Nhà đầu tư
 • Lê Thị Khánh
  Nhà đầu tư
 • Lê Đình senpai
  Nhà đầu tư
 • Sồng Vân Vinh
  Nhà đầu tư
 • Trần Vân senpai
  Nhà đầu tư
 • Đinh Hương Anh
  Nhà đầu tư
 • Boku Xuân Khánh
  Nhà đầu tư
 • Cầm Hồng Xuân
  Nhà đầu tư
 • Cầm Văn Khánh
  Nhà đầu tư
 • Lê Hương Sơn
  Nhà đầu tư
 • Boku Hoàng Linh
  Nhà đầu tư
 • Trần Vân senpai
  Nhà đầu tư
 • heny No Hương
  Nhà đầu tư
 • Lê Hoàng Anh
  Nhà đầu tư
 • Phùng Hoàng Nhật
  Nhà đầu tư
 • heny Thị Ly
  Nhà đầu tư
 • Trần Hương senpai
  Nhà đầu tư
 • Cầm Hương Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Magic Sơn
  Nhà đầu tư
 • heny Xuân Đôn
  Nhà đầu tư
 • Boku A Anh
  Nhà đầu tư
 • Lê Magic senpai
  Nhà đầu tư
 • heny Xuân onii-chan
  Nhà đầu tư
 • Phùng Đức Hương
  Nhà đầu tư
 • Cầm Magic onii-chan
  Nhà đầu tư
 • Lê Xuân Ly
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hương Mính
  Nhà đầu tư
 • Phùng Magic Bita
  Nhà đầu tư
 • Lê Văn Ly
  Nhà đầu tư
 • Lê Đức Bo
  Nhà đầu tư
 • Đinh Magic Bo
  Nhà đầu tư
 • Lê A Linh
  Nhà đầu tư
 • Đinh Tiến Hùng
  Nhà đầu tư
 • heny Văn Mính
  Nhà đầu tư
 • Lê Thị Đôn
  Nhà đầu tư
 • Cầm Thị Linh
  Nhà đầu tư
 • Phùng Xuân senpai
  Nhà đầu tư
 • Lê Xuân Khay
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Vân Hương
  Nhà đầu tư
 • Cầm Hồng Bo
  Nhà đầu tư
 • Cầm Văn Xuân
  Nhà đầu tư
 • Phùng Ngọc Ly
  Nhà đầu tư
 • Trần Hoàng Nhật
  Nhà đầu tư
 • Boku Hồng Linh
  Nhà đầu tư
 • Boku A Hùng
  Nhà đầu tư
 • heny Đình baka
  Nhà đầu tư
 • Phùng Tiến baka
  Nhà đầu tư
 • Phùng Hồng Vinh
  Nhà đầu tư
 • Sồng Văn Mính
  Nhà đầu tư
 • heny No Bo
  Nhà đầu tư
 • Boku No Linh
  Nhà đầu tư
 • Boku Đình Hùng
  Nhà đầu tư
 • heny Văn baka
  Nhà đầu tư
 • Đinh Hương Quang
  Nhà đầu tư
 • Sồng Hồng Khay
  Nhà đầu tư
 • Đinh Văn Quang
  Nhà đầu tư
 • heny Thị Pico
  Nhà đầu tư
 • heny Hồng Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Bo
  Nhà đầu tư
 • Phùng Vân Khay
  Nhà đầu tư
 • heny Hoàng Bo
  Nhà đầu tư
 • Lê Ngọc Bita
  Nhà đầu tư
 • Trần Tiến Bita
  Nhà đầu tư
 • Hoàng A Bo
  Nhà đầu tư
 • Phùng Thị Quang
  Nhà đầu tư
 • Đinh Đình senpai
  Nhà đầu tư
 • Cầm Xuân Pico
  Nhà đầu tư
 • Lê Magic Linh
  Nhà đầu tư
 • Lê Hoàng Hương
  Nhà đầu tư
 • Lê Hồng onii-chan
  Nhà đầu tư
 • Sồng Hương Anh
  Nhà đầu tư
 • Trần Magic Pico
  Nhà đầu tư
 • Đinh Hồng onii-chan
  Nhà đầu tư
 • heny Đức Nhật
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Ngọc Nhật
  Nhà đầu tư
 • Boku Văn onii-chan
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tiến Mính
  Nhà đầu tư
 • Phùng Hoàng Anh
  Nhà đầu tư
 • Cầm Hoàng Bo
  Nhà đầu tư
 • Boku Văn Đôn
  Nhà đầu tư
 • Lê Văn Khánh
  Nhà đầu tư
 • Boku Văn onii-chan
  Nhà đầu tư
 • Đinh Đình Hương
  Nhà đầu tư
 • Boku A Bo
  Nhà đầu tư
 • Cầm Thị Xuân
  Nhà đầu tư
 • Sồng Đình Linh
  Nhà đầu tư
 • Lê Văn Pico
  Nhà đầu tư
 • Sồng Magic Nhật
  Nhà đầu tư
 • heny Ngọc baka
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Ly
  Nhà đầu tư
 • Lê A Mính
  Nhà đầu tư
 • Lê Magic Anh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Ngọc Quang
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Ngọc Hùng
  Nhà đầu tư
 • Cầm Xuân senpai
  Nhà đầu tư
 • Lê Đức Anh
  Nhà đầu tư
 • heny Văn Anh
  Nhà đầu tư
 • Phùng Hồng Mính
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Thị Pico
  Nhà đầu tư
 • Trần Xuân Pico
  Nhà đầu tư
 • Cầm Magic Hùng
  Nhà đầu tư
 • Boku Magic Hùng
  Nhà đầu tư
 • Đinh Vân Hương
  Nhà đầu tư
 • Sồng Đức Anh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Vân Đôn
  Nhà đầu tư
 • Boku Thị Linh
  Nhà đầu tư
 • Boku Thị Nhật
  Nhà đầu tư
 • Sồng Thị Khánh
  Nhà đầu tư
 • Cầm Magic Đôn
  Nhà đầu tư
 • Trần Vân Sơn
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn No Anh
  Nhà đầu tư
 • heny Vân Hùng
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Hoàng Vinh
  Nhà đầu tư
 • Đinh Thị Linh
  Nhà đầu tư
 • Đinh Ngọc Hương
  Nhà đầu tư
 • heny Hồng Đôn
  Nhà đầu tư
 • Lê Hồng Hương
  Nhà đầu tư
 • heny Vân onii-chan
  Nhà đầu tư
 • Hoàng No Xuân
  Nhà đầu tư
 • heny Tiến Đôn
  Nhà đầu tư
 • Đinh Hương Hùng
  Nhà đầu tư
 • Đinh Magic Khay
  Nhà đầu tư
 • Trần Magic Khánh
  Nhà đầu tư
 • Phùng Đức Khay
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Ngọc Đôn
  Nhà đầu tư
 • Trần Đình Nhật
  Nhà đầu tư
 • Đinh Tiến Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Ngọc Sơn
  Nhà đầu tư
 • Lê Đình senpai
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Xuân baka
  Nhà đầu tư
 • heny Đức senpai
  Nhà đầu tư
 • Đinh Tiến Ly
  Nhà đầu tư
 • Cầm Tiến Vinh
  Nhà đầu tư
 • Sồng Xuân Pico
  Nhà đầu tư
 • Lê Vân Hương
  Nhà đầu tư
 • Trần A baka
  Nhà đầu tư
 • Đinh A Xuân
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Tiến Khay
  Nhà đầu tư
 • Phùng Hồng Mính
  Nhà đầu tư
 • Phùng Đình Sơn
  Nhà đầu tư
 • Cầm Thị Khay
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Hoàng senpai
  Nhà đầu tư
 • Trần Hoàng Linh
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Hương Mính
  Nhà đầu tư
 • Sồng Văn Quang
  Nhà đầu tư
 • heny Ngọc Quang
  Nhà đầu tư
 • Phùng Xuân Ly
  Nhà đầu tư
 • Phùng Vân Xuân
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Hoàng Bo
  Nhà đầu tư
 • Lê Hương Khánh
  Nhà đầu tư
 • Boku Thị Hùng
  Nhà đầu tư
 • Boku Đức Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  Nhà đầu tư
 • Phượng Đỗ
  Nhà đầu tư
 • Sồng Xuân Mính
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Ngọc onii-chan
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Đức Anh
  Nhà đầu tư
 • Phùng Đức Vinh
  Nhà đầu tư
 • Trần Ngọc Khay
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Đình Ly
  Nhà đầu tư
 • Trần Tiến Sơn
  Nhà đầu tư
 • Cầm Vân onii-chan
  Nhà đầu tư
 • Trần Xuân Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Sồng Vân Đôn
  Nhà đầu tư
 • Đinh No Khánh
  Nhà đầu tư
 • Lê Hồng Quang
  Nhà đầu tư
 • Trần Magic Hùng
  Nhà đầu tư
 • Sồng Hoàng Quang
  Nhà đầu tư
 • Lê A Quang
  Nhà đầu tư
 • Boku Tiến Quang
  Nhà đầu tư
 • Trần Thị Khay
  Nhà đầu tư
 • Cầm Hồng Xuân
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Vân senpai
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Vân Ly
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Văn Đôn
  Nhà đầu tư
 • Phùng Magic Ly
  Nhà đầu tư
 • Trần Hương Anh
  Nhà đầu tư
 • heny Hồng onii-chan
  Nhà đầu tư
 • Lê Vân Pico
  Nhà đầu tư
 • Trần No Linh
  Nhà đầu tư
 • Phùng Hồng Sơn
  Nhà đầu tư
 • Cầm Vân Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Sồng Văn Mính
  Nhà đầu tư
 • Phùng Xuân Hùng
  Nhà đầu tư
 • Trần Hương baka
  Nhà đầu tư
 • Phùng Xuân Vinh
  Nhà đầu tư
 • Trần A Anh
  Nhà đầu tư
 • Hoàng Văn Vinh
  Nhà đầu tư
 • Boku Xuân Anh
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Hồng onii-chan
  Nhà đầu tư
 • Boku Thị Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Phùng Vân senpai
  Nhà đầu tư
 • Trần Vân onii-chan
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Vân Khay
  Nhà đầu tư
 • Đinh Vân Linh
  Nhà đầu tư
 • Trần Xuân Hồng
  Nhà đầu tư
 • Đặng Trung Tữ
  Thí sinh Startup Wheel
 • Doan Liem
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Nguyên
  Nhà đầu tư
 • Hưng Nguyễn
  Nhà đầu tư
 • Le ha cam tu
  Nhà đầu tư
 • Pety JSC.
  Nhà đầu tư
 • Phạm Thị Mỹ Hằng
  Nhà đầu tư
 • Nguyễn Quốc Văn
  Nhà đầu tư
 • Âu Cửu
  Nhà đầu tư
 • Hùng Phạm
  Nhà đầu tư
 • Phuong Ju:cy Ninh
  Nhà đầu tư
 • Thơm Đoàn
  Nhà đầu tư
 • Đỗ Thị Hoài Thương
  Nhà đầu tư
 • Linh Nguyen
  Nhà đầu tư
 • Trần Thúy
  Thí sinh Startup Wheel
Ủng hộ dự án Đã kết thúc vòng gọi vốn

1.000.000 vnd

Đồng - Dự án tương đối tốt

5.000.000 vnd

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng

10.000.000 vnd

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng

20.000.000 vnd

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi